VŠEOBECNÉ DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi dodavatelem a společností HF- Czechforge s.r.o., se sídlem Cheb, Průmyslový park 13, PSČ 35002, IČ 27365361 (dále jen „odběratel“). Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi odběratelem a dodavatelem (dále jen „smlouva“), a to jak smlouvy kupní dle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z“) v případech, kdy předmětem smlouvy je dodání zboží nebo služeb dodavatelem odběrateli, tak smlouvy o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku v případech, kdy předmětem smlouvy je provedení díla. Tam, kde se v těchto VOP mluví o dodavateli, myslí se tím prodávající nebo zhotovitel; tam, kde o odběrateli, myslí se tím kupující nebo objednatel; tam, kde o zboží, myslí se tím i dílo; tam, kde kupní cena, myslí se tím i cena díla; tam, kde o dodacím listu, myslí se tím i předávací protokol.

1.2. Ustanovení těchto VOP, která se nevztahují výslovně pouze na smlouvu kupní nebo výslovně pouze na smlouvu o dílo, se použijí pro úpravu smluvního vztahu mezi dodavatelem a odběratelem bez ohledu na to, jaký smluvní typ je mezi dodavatelem a odběratelem uzavírán. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními VOP a jednotlivými ustanoveními smlouvy má přednost ustanovení smlouvy.

1.3 Jakékoliv obchodní nebo smluvní podmínky dodavatele se na smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem nepoužijí. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 1751, odst. 2 o.z.

2. Vznik smlouvy

2.1. Dodávka předmětu plnění se uskuteční pouze na základě písemné nabídky dodavatele sestavené na základě poptávky odběratele. Nabídka, se považuje za návrh smlouvy.

2.2. Každá nabídka musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje:

a) identifikační údaje odběratele a dodavatele s uvedením jejich firmy/jména a příjmení, sídla/místa podnikání,identifikačního čísla;

b) popis zboží/díla;

c) požadované množství zboží, je-li předmětem plnění dílo, pak včetně jeho technické specifikace;

d) smluvní cenu;

d) místo a termín dodání zboží/díla, nebude-li místo dodání zboží/díla uvedeno, má se za to, že je jím sídlo odběratele;

e) podpis osoby oprávněné za odběratele v této věci jednat; razítko odběratele, pokud se nejedná o elektronicky zaslanou objednávku.

2.3. Písemná nabídka může být doručena odběrateli poštou, faxem či prostředky elektronické komunikace. Dodavatel je svou nabídkou - návrhem na uzavření smlouvy vázán po dobu tří dnů od jejího doručení odběrateli.

2.4. Po doručení nabídky dodavatele odběratel zašle dodavateli objednávku akceptující nabídku dodavatele nebo nový návrh smlouvy. Nový návrh smlouvy musí mít náležitosti dle čl. 2.2 těchto VOP. Není-li do tří dnů od doručení nového návrhu smlouvy odběrateli odesláno potvrzení dodavatele či nová nabídka, nový návrh smlouvy zaniká. Potvrzení nabídky je možno učinit poštou, faxem nebo prostředky elektronické komunikace.

2.5. Doručením objednávky akceptující nabídku dodavatele je mezi stranami uzavřena smlouva. Pokud dojde k objednávce odběratelem pouze ohledně části zboží/díla uvedeného v nabídce, je uzavřena smlouva pouze ohledně této části zboží/díla. Pokud dojde v objednávce k jiné změně než k snížení množství zboží/díla, kterého se má smlouva týkat, i pokud uplatněné výhrady nebo změny nemění podstatně podmínky nabídky, jde o nový návrh smlouvy s tím, že ustanovení § 1740, odst. 3 o.z. nebude aplikováno. Tento návrh je dodavatel oprávněn přijmout ve stejné lhůtě a stejným způsobem jako odběratel nabídku dodavatele.

2.6. Ustanovení § 1798 až § 1800 o.z. se pro účely uzavření smlouvy nepoužijí.

2.6. Jakákoli změna obsahu smlouvy je možná výhradně písemně na základě dodatku ke smlouvě podepsaném oběma stranami. Mají-li v souvislosti s uzavřením dodatku vzniknout vícenáklady, k jejichž úhradě by byl odběratel zavázán, je dodavatel povinen jej na tuto skutečnost písemně upozornit a vyžádat si jeho souhlas s takovými vícenáklady.

3. Předání zboží

3.1. Dodavatel plně odpovídá za dodání zboží podle uzavřené smlouvy. V případě, že zboží předá jakékoli třetí osobě či dopravci, kteří nebyli k převzetí zboží podle smlouvy odběratelem řádně zmocněni, je plně odpovědný za úkony osoby, které zboží předal. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou odběrateli takovou osobou.

3.2. Ocitne-li se dodavatel v prodlení s dodáním zboží či jakékoli jeho části, je povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží za každý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutou není dotčen nárok odběratele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

4. Kvalita zboží

4.1. Zboží bude dodáno v kvalitě vymíněné odběratelem, není-li nic vymíněno, pak v obvyklé standardní kvalitě odpovídající druhu dodávaného zboží, nebude-li mezi stranami sjednáno jinak.

4.2. Na dodané zboží poskytuje dodavatel odběrateli záruku v délce 2 let od okamžiku jeho dodání, nebude-li mezi stranami sjednáno jinak nebo neposkytne-li dodavatel jednostranným prohlášením (záručním listem) záruku delší.

5. Cena

5.1. Nabídková cena se stává závaznou uzavřením smlouvy. Cena ve smlouvě je stanovena jako cena konečná. Zvýšení ceny je možné jen s výslovným písemným souhlasem odběratele.

5.2. V případě, že zboží/dílo nebude realizováno na žádost odběratele v plném rozsahu nebo odběratel bude požadovat předání některých výrobků bez montáže, je dodavatel oprávněn vystavit fakturu ve výši odpovídající pouze ceně skutečně dodaného zboží a díla. Aplikace § 2611 o.z. se vylučuje.

6. Platební podmínky

6.1. Platby, jejichž provedení je mezi dodavatelem a odběratelem sjednáno bezhotovostně, se považují za provedené okamžikem jejich odeslání na účet dodavatele. Platby, jejichž provedení je mezi dodavatelem a odběratelem sjednáno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu dodavatelem.

6.2. Úhradu zbývající části ceny dle smlouvy po odečtení zaplacené zálohy je odběratel povinen provést na základě faktury - daňového dokladu vystavené dodavatelem. Úhradu je odběratel povinen provést ve lhůtě splatnosti do 30 dnů od doručení faktury, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak s tím, že použití ustanovení § 1963 o.z. se vylučuje.

7. Odpovědnost za vady, reklamace

7.1. Odpovědnost dodavatele za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

7.2. Dodavatel odpovídá za vady, jež má zboží v okamžiku převzetí zboží odběratelem. Dodavatel odpovídá rovněž za vady, které vzniknou ve stanovené záruční době. Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění odběratelem.

7.3. U veškerých odstranitelných vad zboží přísluší odběrateli nárok na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny nebo právo odstoupit od smlouvy, a to dle volby odběratele. Odběratel uplatní u dodavatele vady písemně bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Ukáže-li se, že vady zboží jsou sice odstranitelné, avšak s odstraněním vad by byly spojeny nepřiměřené náklady, přísluší odběrateli u takovýchto vad nároky z vad dle bodu 7.4. těchto VOP. Posouzení, zda se jedná v konkrétním případě o vady odstranitelné či neodstranitelné, jakož i posouzení o nepřiměřenosti nákladů spojených s odstraněním vad, náleží odběrateli.

7.4. U neodstranitelných vad zboží vzniká odběrateli právo na dodání nového bezvadného zboží náhradou za zboží vadné, nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, nebo právo odstoupit od smlouvy, a to dle volby odběratele. Odběratel uplatní u dodavatele vady písemně bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil.

7.5. Odběratel odpovídá za vady způsobené dopravou, jen pokud ji zajišťuje sám. Odběratel nese odpovědnost za škody na zboží způsobené nedodržením předepsaných nebo obvyklých způsobů užívání, jen pokud dodavatel na řádný způsob užívání odběratele předem upozornil.

7.6. Veškeré náklady vzniklé odběrateli v důsledku vady zboží, jakož i náklady vzniklé v důsledku nevyřízení reklamace ve lhůtě stanovené v čl 7.2. těchto VOP se dodavatel zavazuje odběrateli v plné výši nahradit.

7.7. Vylučuje se aplikace § 1925, § 2106 a § 2107 o.z.

8. Mezinárodní prvek

8.1. Je-li dodavatelem fyzická či právnická osoba s místem podnikání/sídlem mimo území České republiky (dále jen „zahraniční dodavatel“), užijí se na smlouvu uzavřenou mezi odběratelem a zahraničním dodavatelem následující ustanovení, která mají přednost před ostatními ustanoveními těchto VOP.

8.2. Právní vztah vzniklý mezi odběratelem a zahraničním dodavatelem na základě smlouvy se řídí českým právem. Pro spory vzniklé z tohoto právního vztahu jsou příslušné české soudy. Smluvní strany sjednávají jako příslušný k řešení sporů mezi nimi věcně příslušný soud České republiky, v jehož obvodu je sídlo odběratele. Vídeňská úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. 4. 1980, která byla pro Českou republiku vyhlášena pod č. 160/1991 Sb., se neužije.

8.3. Není-li nutné provést montáž nebo má-li být montáž dle smlouvy provedena odběratelem, splní zahraniční dodavatel svou povinnost dodat zboží, jakmile zboží odběrateli předá v místě dodání nebo k jeho vlastní přepravě nebo k přepravě přepravci, na němž se zahraniční dodavatel a odběratel dohodli. Není-li dohodnuto jinak, nese náklady na přepravu zahraniční dodavatel.

8.4. Nebezpečí škody na zboží (např. ztráty nebo zhoršení kvality zboží), jakož i jakékoli dodatečně vzniklé náklady přechází z dodavatele na odběratele okamžikem předání zboží v místě dodání nebo předáním zboží přepravci určenému odběratelem.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Vyskytnou-li se na straně odběratele jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči dodavateli, má odběratel právo od smlouvy jednostranně písemně odstoupit a dodavateli je povinen neprodleně vrátit již poskytnutí plnění, z nichž má odběratel prospěch. Dodavatel odpovídá odběrateli za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy, jakož i za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud k nesplnění povinností nedojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým dodavatel nemohl zabránit. Dodavatel však odpovídá odběrateli za škody vzniklé na základě odběratelem uzavřených smluv s jinými osobami, zejména za škody následné a nepřímé. Objednatel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 o.z.

9.2. Dodavatel není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku za odběratelem na třetí subjekt. Dodavatel není oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj závazek vůči odběrateli s jakoukoliv svojí pohledávkou za odběratelem.

9.3. Dodavatel uděluje odběrateli souhlas s nakládáním s jeho osobními údaji k účelům sjednávané smlouvy.

9.4. Pokud není v těchto VOP stanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě nich uzavřené příslušná ustanovení zákona č 89/2012 Sb, občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany zavazuje pouze taková obchodní zvyklost, kterou sjednají výslovně (písemně). Aplikace ustanovení § 558 odst. 2 o.z. se vylučuje.

9.5. Aktuální znění těchto VOP se zveřejňuje na internetu a odkaz na jejich úplné znění (internetovou adresu, kde lze úplné znění získat) obsahuje každá smlouva. Učiněním nabídky potvrzuje dodavatel svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním aktuálních VOP. Ustanovení § 1753 o.z. se vylučuje.

9.6. Odběratel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VOP s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu. Ustanovení § 1752 o.z. se vylučuje.

9.7. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. února 2015.

 

Download (PDF)